Bidragsansökan

Ansökningsförfarande

Ansökan skickas in i tre exemplar som ska vara påskrivna av organisationens firmatecknare.

Kontaktperson ska anges om han eller hon inte är densamma som firmatecknaren.

Sista ansökningsdag

Ansökan gällande aktiviteter under kalenderåret ska vara föreningen tillhanda senast 31 mars.

Handläggning av ansökan

Vid bedömningen av ansökan tar styrelsen hänsyn till hur den överensstämmer med Fjällkoloniföreningens stadgar och ändamål.

Styrelsen fattar beslut under maj månad. Därefter skickas skriftlig information ut till samtliga som ansökt om medel.

Styrelsens beslut kan ej överklagas.

Redovisning

Efter det att ansökningar beviljats och medel utbetalats ska till styrelsen inges en kortfattad redogörelse i någon form för hur genomförda aktiviteter utfallit. Denna redogörelse önskas innan kalenderårets utgång.

Ansökningsblankett »

Redovisningsblankett »


Blankett skickas till:

Stockholms Fjällkoloniförening

c/o Jan Björk

Knut Stangenbergs väg 70

131 47 Nacka